Programmabegroting 2020-2023

Onderhoud kapitaalgoederen

In het beheer van de openbare ruimte gaan jaarlijks forse, grotendeels structurele, budgetten om. Dit zijn niet alleen budgetten voor dagelijks onderhoud, maar ook voor meer of minder grootschalige renovaties en reconstructies van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. De inzet van die budgetten wordt nog vaak als kostenpost gezien. De vraag is in hoeverre we die middelen meer kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren. Met andere woorden; maatschappelijke meerwaarde creëren en meer aansluiting vinden bij de strategische agenda van Helmond.

De inzet van middelen voor het beheer van de openbare ruimte wordt nu vooral gestuurd vanuit een technische invalshoek. In de toekomst zal de prioritering en inzet van middelen meer op basis van maatschappelijke meerwaarde moeten gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, mobiliteit en Smart Cities. Ingrepen in de openbare ruimte worden dan afgewogen op basis van kosten, prestaties/maatschappelijke meerwaarde en risico's. Daarvoor gaan we het assetmanagement toepassen.

Eind 2017 zijn we gestart met de verdere doorontwikkeling en professionalisering van het beheer van de openbare ruimte. Dit gebeurt via de systematiek van het 'assetmanagement'. Dat vraagt een andere benadering dan de meer technisch-levensduur-gerelateerde benadering die
nu wordt gebruikt voor het beheer van de openbare ruimte.

In het kader van assetmanagement is de 'nota vervangingsopgave' opgesteld. Daarin is, op basis van kentallen een vergelijking gemaakt van de budgetten die Helmond beschikbaar heeft voor het beheer van de openbare ruimte in vergelijking met andere gemeenten. Tevens is gekeken hoe de kosten zich ontwikkelen naar aanleiding van vervangingsopgaven en wat dit betekent voor de beschikbare budgetten. Op basis van een eerste scan is geconstateerd dat er geen acute financiële risico’s zijn en dat voor Groen substantieel minder budget beschikbaar is dan gemiddeld: circa 40% minder dan vergelijkbare gemeenten. In 2020 worden beheerplannen vanuit assetmanagementsystematiek, prestaties-kosten-risico’s, geactualiseerd. En ook voor de assets waar nog geen beheerplannen voor zijn opgesteld. Op basis van deze beheerplannen worden reëel benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud en vervangingen in beeld gebracht.

Een aantal beheerplannen is momenteel niet meer actueel. Uw raad heeft via een apart voorstel besloten de looptijd van de huidige verlopen beheerplannen te verlengen tot en met eind 2020.

ga terug