Programmabegroting 2020-2023

Grondbeleid

Inleiding
De commissie BBV heeft onlangs de nieuwe notitie voor het grondbeleid gepubliceerd: Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). In deze notitie wordt ook beschreven en toegelicht wat de inhoud van de paragraaf grondbeleid ten minste moet zijn:

 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de vijf voorgeschreven onderwerpen in de paragraaf grondbeleid is vormvrij. Het is ook aan de gemeente om eventueel te kiezen voor een afzonderlijke nota grondbeleid. Alsdan kan de paragraaf grondbeleid in de jaarstukken (begroting en jaarrekening) een meer samenvattend karakter krijgen.
De gemeente Helmond heeft in de Financiële Verordening Gemeente Helmond 2019 vastgelegd dat:

 • het college minimaal eens in de 4 jaar een nota Grondbeleid aanbiedt aan de raad, waarin aandacht wordt besteed aan:
  • De strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;
  • Het beleid ten aanzien van de grondprijzen;
  • Het beleid ten aanzien van de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.
 • in de paragraaf grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college de verplichte onderdelen op grond van het BBV op.
 • In 2016 is de Nota Grondbeleid 2017-2020 vastgesteld. Deze paragraaf grondbeleid bij de begroting 2020 heeft daarom een meer samenvattend karakter waarbij de verplichte onderdelen worden behandeld in relatie tot de uitgangspunten in de Nota Grondbeleid 2017-2020. In 2020 wordt de nota Grondbeleid geactualiseerd.

  ga terug