Programmabegroting 2020-2023

Overzicht incidentele lasten en baten

De incidentele baten en lasten worden allen afzonderlijk toegelicht:

 1.  Project Crisisbeheersingstrainingen
  Projectmatig wordt de kennis en kunde van de gemeentelijke leden van de crisisbeheersingsorganisatie op peil gebracht. Het doel is dat zij in staat zijn om hun rol te pakken bij een ramp e.d. Het project wordt in 2020 afgerond. De bekostiging vindt plaats via een onttrekking uit de reserve brandweer.
 2. Project Taskforce veiligheid

Helmond neemt deel aan het project Taskforce veiligheid. Dit project loopt tot en met 2021.

 1. Impulsprogramma werkgelegenheid
  Op basis van de strategische agenda is de ambitie om significante groei te realiseren in de Helmondse werkgelegenheid. Hiervoor is een Impulsprogramma Werkgelegenheid opgesteld. Dit programma wordt in 2020 afgerond. De kracht van de inzet vanuit de gemeente ligt met name in het projectmatig bevorderen van goede vestigingsfactoren en het proactief acquireren om bedrijvigheid naar Helmond te halen. Dit impulsprogramma wordt bekostigd uit de reserve sociale stad.
 2. Schuldhulpverlening
  We zetten sterker in op het voorkomen van schulden en trekken hiervoor jaarlijks € 400.000 extra uit. Daarnaast krijgen mensen die al problematische schulden hebben via maatwerk een tweede kans om schuldenvrij te worden. Als gemeente willen we meer regie nemen over de bewindvoering om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en de kosten te beheersen.
 3. Project afwikkeling instroom en doorstroombanen

In de besluitvorming over de afbouw van de ID-banen (gesubsidieerde arbeid) is besloten om de 43 ID-werknemers (arrangement 4: werknemers met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt) tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de ID-regeling te houden. De subsidiëring van de loonkosten van deze medewerkers wordt bekostigd uit de reserve ID-banen. De laatste werknemer bereikt in 2034 de pensioengerechtigde leeftijd.

 1. Impuls gezonde stad 2019-2022

Wegens gezondheidsredenen leven mensen in sommige wijken in Helmond gemiddeld zeven jaar minder lang dan in andere wijken. Het impuls omvat gerichte wijkperspectiefplannen die worden doorgevoerd tot en met 2022. Hiermee werken we met gerichte investeringen aan de gezondheid en het perspectief van mensen in deze wijken. De kosten worden gedekt uit de reserve sociale stad.

 1. Transformatieopgave van Wmo en Jeugd

Het meerjarig strategisch programma Sociale Stad is een impulsprogramma binnen het brede sociale domein van de gemeente Helmond. Het strategisch programma sociale stad geeft een extra impuls aan de doelstelling van sociale stijging. Dat doen we via o.a. de pijler: transformatie van Wmo en jeugdzorg. In 2020 zijn hiervoor incidentele impulsmiddelen gereserveerd.

 1. Projecten Sociaal Innovatief Fonds

Het meerjarig strategisch programma Sociale Stad is een impulsprogramma binnen het brede sociale domein van de gemeente Helmond. Het strategisch programma sociale stad geeft een extra impuls aan de doelstelling van sociale stijging. Dat doen we o.a. via het instrument sociaal innovatief fonds, waaruit projecten bekostigd worden. Uitgangspunt is dat deze projecten in 2020 plaats vinden. ( dekking reserve sociale stad).

 1. Projecten kindvriendelijke stad
  Doel hiervan is: Elk kind moet onbekommerd kunnen opgroeien; dit reikt breed. Betreft het realiseren van projecten van meer op kinderen gerichte openbare ruimte en goede speelvoorzieningen tot het tegengaan van kinderarmoede. Voor deze projecten is een impuls van totaal € 300.000 voor de komende 3 jaar beschikbaar.
 2. Actieplan Jeugd

Dit Jongerenactieplan faciliteert om samen met partijen in de stad het aanbod voor jongeren een stuk aantrekkelijker. Onderdeel daarvan is dat het voor jongeren makkelijker wordt om via eigen ideeën / projecten subsidies van de gemeente te ontvangen.

 1. Programmeringsbudget Museum tlv Bankgiroloterij

In 2016 heeft het Kasteel Helmond een eenmalige bijdrage ontvangen van de BankGiroLoterij voor het vernieuwen van de presentaties in het Kasteel. In deze bijdrage is ook een eenmalige impuls voorzien voor het activiteitenprogramma van Museum Helmond. De bijdrage is gestort in een reserve om tot en met 2021 de projectkosten te kunnen dekken.

 1. Project Lucas Gassel 2020

In 2020 vindt een eenmalige expositie plaats over de kunstenaar Lucas Gassel. In 2018 is voor deze expositie € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit geld is in een reserve is gestort voor de voorbereiding en de uiteindelijke expositie in 2020.

 1. Bibliotheekvoorzieningen scholen/ cultuurparticipatie

Betreft een tijdelijk project tot en met 2022 dat loopt via de traditionele en eigentijdse bibliotheekvoorzieningen op scholen. Hiermee gaan wij, met onze culturele partners, onderzoeken hoe we jongeren meer en beter kunnen bereiken, gericht op actieve cultuurparticipatie.

 1. Impuls cultuur

In 2020 wordt eenmalig een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld om een aantal lopende, maar ook nieuwe culturele activiteiten te ondersteunen. Het bedrag zal onder meer worden ingezet voor de opening van de museale collecties in het Van Gendt en Loosgebouw, voor de opstart van de nieuwe lokale omroep, ten behoeve van incidentele ondersteuning van het Annatheater en ter ondersteuning van de beoordeling van museale collecties.

 1. Project voetbalcoördinator

Een voetbalcoördinator is één van de actiepunten uit de vastgestelde visie amateurvoetbal. Doel is om de vitaliteit van de verenigingen te verhogen en de samenwerking te versterken. Dit project (en aanstelling) loopt tot met 2020.

 1. De Braak (bijdrage OMO en onvoorzien)

Conform raadsbesluit 79 2017 inzake de realisatie van de Braak wordt in 2021 een bedrag van € 1 miljoen ingezet voor een bijdrage aan OMO (€ 700.000) en een budget van € 300.000 voor onvoorziene uitgaven voor de Braak. E.e.a. wordt bekostigd uit de reserve grondbedrijf.

 1. Project Brainport International Programme  

Op basis van de positieve evaluatie van het Brainport International Programme investeren we in 2019 en 2020 samen met Eindhoven, Best en Veldhoven in de internationale acquisitie (kosten € 66.000). Uitgangspunt is dat dit na 2020 binnen het budget voor Brainport Development komt te vallen.

 1. Project High Tech Automotive  

Tot en met 2021 loopt het ontwikkel- en stimuleringsprogramma High Tech Automotive Campus. Uitgangspunt en verwachting is dat de markt dit initiatief daarna of zo mogelijk al eerder overneemt.     

 1. Innovatiehuis de Peel

Om tot uitvoeringskracht in de Peel te komen op het gebied van economie (o.a. Automotive, Food, Slimme Maakindustrie) is gezamenlijk met het bedrijfsleven, het Waterschap en de Peelgemeenten het Innovatiehuis De Peel opgericht. Deze netwerkorganisatie gaat er aan bijdragen de Brainportambitie waar te maken. Iedere deelnemer draagt € 30.000 bij. Na twee jaar evalueren we de aanpak en organisatie.

 1. Arbeidsmigranten

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid bij de werkgever/uitzendorganisatie ligt, willen we mede verantwoordelijkheid dragen, in de vorm van faciliteren. Om dit een impuls te geven zetten we samen met werkgevers en uitzendorganisaties in 2020 o.a. in op het stimuleren van de integratie, het bevorderen van taalonderwijs en het toezien op wantoestanden en uitbuiting.

 1. Digitale stad Helmond

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Dit vraagt van de gemeente dat zij regie neemt en ontwikkelingen op gang brengt (denk aan zorgdiensten). In 2020 geven we hieraan een impuls waarvoor € 500.000 beschikbaar is.

 1. Impuls Vitalisering bedrijventerreinen

Het betreft hier een project om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig en vitaler te maken. Dit gebeurt met tot innovatieve werkconcepten, het creëren van kansen en optimaal ruimtegebruik. Het project loopt tot en met 2022.

 1. Economisch impuls bedrijventerreinen

Met het actieplan “economische impuls bedrijventerreinen” investeren we met de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en individuele ondernemers in de bestaande bedrijventerreinen om deze o.a. deze kwalitatief op peil te houden of te brengen (v.w.b. veilig, schoon en duurzaam). Dit actieplan wordt in 2020 afgerond.

 1. Project invoering omgevingswet

Naar verwachting zal begin 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Om de invoering van deze wet goed te laten landen wordt een implementatieplan uitgevoerd. Dit is nodig om te kunnen anticiperen zijn er voorinvesteringen nodig op het gebied van informatisering/automatisering, opleidingen te kunnen organiseren etc.

 1. Brainport Smart District (Brandevoort)   

Hét project van de toekomst, Brainport Smart District, is het toonbeeld van het ‘wonen van straks’. Hierbij gaat het op deze unieke plek om de uitstraling van de innovatie en om ruimte voor experimenten. De ontwikkelingen vinden plaats in de slimme wijk in Brandevoort. Om dit te realiseren is in 2018 een subsidie versterkt / toegezegd aan de stichting Brainport Smart District van € 2 miljoen voor de jaren 2019 t/m 2022.

 1. Inzet reserve Volkshuisvesting

Voor de dekking van volkshuisvestingsprojecten wordt tot en met 2022 € 220.000 per jaar ingezet vanuit de reserve volkshuisvesting.

 1. Project Leefbaarheid(-smaatregelen) Leonardusbuurt

Op basis van een 2016 vastgesteld wijkontwikkelingsprogramma vindt een integrale aanpak en opwaardering van de Leonardusbuurt plaats. Naast vernieuwing van de woningvoorraad en openbare ruimte worden in deze wijkaanpak, welke loopt tot 2021, ook impulsen gegeven aan het sociale klimaat. Dit gebeurt door projecten welke gericht zijn op sociale cohesie, arbeidsparticipatie, gezondheidsverbetering en financiële problematiek. Deze ingrepen en tijdelijke interventies moeten de wijk toekomstbestendig maken, waarna tijdelijke extra impulsen niet meer nodig zijn.

 1. Project Leefbaarheid(-smaatregelen) Helmond West

Op basis van een vastgesteld wijkontwikkelingsprogramma vindt een integrale aanpak en opwaardering van de wijk Helmond West plaats. Naast vernieuwing van de woningvoorraad en openbare ruimte worden in deze wijkaanpak, welke loopt tot en met 2020, ook extra inzet gepleegd gericht op verbetering van het maatschappelijke klimaat. Dit gebeurt door projecten welke gericht zijn op sociale cohesie, talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, gezondheidsverbetering en financiële problematiek. Na afronding van deze projecten einde 2020 zal een tijdelijke extra impuls niet meer nodig zijn.

 1. Project stimulering ondernemerschap centrum

Wij geven de (nieuwe en bestaande) ondernemers in het centrum een tijdelijk impuls bij het doorontwikkelen van ondernemerschap. Dit doen we projectmatig op het gebied van voorlichting, coaching en relocaties. Het project loopt tot en met 2022.

 1. Verkeersveiligheid: project kleine verkeersmaatregelen

Deze impuls is gericht op het oplossen van knelpunten in de verkeersveilligheid met gerichte maatregelen (bijv. drempels en de aanleg van schoolzones bij basisscholen / parkeerknelpunten en verbetermaatregelen in de huidige infrastructuur). Het betreft hier een impuls die eindigt in 2021.

 1. Innovatieprogramma smart mobility

In het kader van stimulering smart mobility zetten we jaarlijks tot en met 2022 € 400.000 in ten behoeve van (Europese en regionale) innovatieprojecten Smart Mobility.

 1. Openbaar vervoer in Helmond

In het openbaar vervoer zien we diverse ontwikkelingen. Om hierop te kunnen anticiperen en het lokaal openbaar vervoer in Helmond door te ontwikkelen geven we hieraan een impuls in 2020 waarvoor € 100.000,- beschikbaar is.

Onderhoudsvriendelijk groen

In 2020 worden een aantal projecten gerealiseerd in het kader van natuur- en onderhoudsvriendelijk groen, waaronder wijkpark Brouwhuis, Park Ashorst en ’t Peppellaantje.

 1. Afvalkosten

De kosten voor afvalverwerking stijgen in 2019. Voornaamste reden is de verhoogde belasting op afval, voorgenomen in het regeerakkoord 2018 van de Rijksoverheid. De baten worden geïndexeerd voor inflatie. Daarnaast wordt een onttrekking gedaan aan de reserve om de kosten en baten in evenwicht te brengen. De komende jaren wordt dit tekort ingelopen door een stapsgewijze verhoging van het heffingstarief.

 1. Dotatie reserve ISV voor bodemsanering  

Als onderdeel van het convenant ‘Bodem en ondergrond 2016 – 2020’ ontvangt onze gemeente aanvullende middelen. Het betreft hier de 1e tranche van het extra budget van het convenant. De middelen hiervoor zijn in de meicirculaire (Gemeentefonds) opgenomen. Omdat deze middelen niet in hetzelfde jaar worden aangewend storten we deze in de reserve voor ISV bodemsanering.

 1. Impuls duurzaamheid

Diverse projecten worden opgepakt in het kader van verduurzaming op meerdere fronten. Zoals pilots voor wijkgerichte aanpak, impuls ter stimulering van concrete duurzaamheidsprojecten bij bedrijven en het stimuleren van gedragsverandering van alle Helmonders door inzet van o.a. klimaatcoaches. Via een jaarlijkse impuls van € 675.000 maken we een goede slag; deze impuls loopt tot en met 2022.   

 1. Luchtmeetwerk Zuidoost-Brabant

 In 2020 sluit onze gemeente aan op het regionaal luchtmeetnetwerk waarvoor een eenmalige inzet van € 30.000 nodig.

 1. Egalisatie leges burgerzaken

Verkiezingen: In 2020 worden géén verkiezingen gehouden. Afspraak is dat in het jaar dat er geen verkiezingen worden gehouden het beschikbare budget voor dat jaar gestort wordt in de egalisatiereserve verkiezingen.
Reisdocumenten/Rijbewijzen: Op grond van een prognose van het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen in 2020 zijn de opbrengsten en de (rijks)afdrachten geraamd. Ter egalisatie is een onttrekking aan de egalisatiereserve reisdocumenten/rijbewijzen opgenomen.

 1. Stijging personeelskosten door nieuwe wetgeving

In 2020 treden een aantal nieuwe wetten in werking zoals de Wnra. Hoewel de Wnra niet direct leidt tot veranderingen in arbeidsvoorwaarden (en daarmee gemoeide kosten), zijn er wel regelingen binnen het arbeidsrecht die mogelijk tot kosten kunnen leiden. Dit betreft de transitievergoeding en de aanzegvergoeding. Wat de impact van deze wetten is, wordt nog onderzocht en in 2020 stellen we € 170.000 beschikbaar voor de uitvoering van deze wet.

 1. 40. 41. ID-banen gemeente Helmond

N.a.v. de beëindiging van deze ID-banen (gesubsidieerde arbeid in eigen gemeentelijke organisatie) is besloten om deze door te betalen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hiervoor is een reserve gevormd. Het bedrag in de reserve is (na jaarlijkse rentetoevoeging) passend om dit te kunnen bekostiging. Zowel de kosten als de dekking hiervan is jaarlijks in de begroting opgenomen.

 1.  Hypotheekfonds. Noord-Brabantse gemeenten

Bij het opheffen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten is de uitkering van het
saldo in depot gezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Uit de incidenteel ontvangen middelen bij het opheffen van het fonds is een reserve gevormd. 2020 is het laatste jaar dat een bedrag van € 400.000 vrijvalt ten gunste van de exploitatie ter dekking van de gederfde dividenduitkeringen.

 1. Pilot inhuur verbinding participatie zorg

Voor de uitvoering van de pilot ‘verbinding participatie zorg’ heeft onze gemeente bij de decembercirculaire 2018 € 120.000 ontvangen om ontwikkeling en uitvoering in de lerende praktijk te stimuleren. Een deel van de uitvoering vindt plaats in 2020.

 1. Vrijval reserves
  Van een aantal reserves is het doel behaald of gaan projecten niet meer door. Deze reserves vallen vrij en worden in 2020 en 2022 ingezet ter dekking van de begroting.
 2. Dekking algemene reserve i-deel
  De tekorten voor de uitvoering van de participatiewet worden voor de jaren 2021 – 2023 gedekt uit de reserve i-deel.
ga terug