Programmabegroting 2020-2023

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Specificatie (per saldo) in overzicht incidentele baten en lasten.

ga terug