Programmabegroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

Planning- en controlcyclus

De planning- en controlcyclus voor het jaar 2020 is in 2019 gestart met de Voorjaarsnota 2019. Deze is als leidraad gebruikt voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 - 2023. De programmabegroting geeft de budgettaire kaders op hoofdlijnen weer, inclusief een geactualiseerd meerjarenperspectief 2020-2023. In het begrotingsjaar zelf informeren wij u over de voortgang via bestuursrapportages. Vervolgens verantwoorden we de begroting 2020 in 2021 met de Jaarverantwoording 2020.

De ingezette lijn met verbeteringen aangaande de P&C cyclus en haar producten blijven we doorzetten. De kwaliteitsslagen uit eerdere producten nemen we mee naar de nieuwe producten, zoals ook in deze Programmabegroting het geval is. Daarbij houden we rekening met de aandachtspunten vanuit uw raad, zoals onder andere:

  • Begroting leesbaarder en compacter;
  • Tabellen duidelijker, incl. onderbouwing van cijfers;

Voor deze Programmabegroting is daarbij een onderzoek gedaan naar een 10-tal begrotingen van andere (gemeentelijke) organisaties. Ideeën voor verbetering zijn daaruit overgenomen naar onze Programmabegroting. Bijvoorbeeld: gebruik van infographic(s), pictogrammen betere samenvatting(en) en minder tabellen. Of de huidige (nieuwe) opzet van de Programmabegroting conform de wensen van de raad is blijven we gezamenlijk onderzoeken. Hierbij gaan we in het aankomende jaar daarbij ook kijken naar de programmastructuur en aanpassingen daarop inclusief aantallen programma’s.

ga terug