Programmabegroting 2020-2023

Financiering

Rentevisie

Bij beslissingen voor het aantrekken van financieringen is het belangrijk dat we de actuele marktontwikkelingen op zowel de geld- als kapitaalmarkt nauw volgen. We laten ons daarbij vooral leiden door de rentevisies van een aantal (grotere) financiële instellingen.

De huidige verwachting is dat de economische groei van in de eurozone de komende jaren zal afvlakken. In 2020 wordt een economische groei van 1,1% voorzien tegen 1,8% in 2018.De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag en de Brexit.

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft zeer ruim. De ECB verwacht dat de officiële rentetarieven tot halverwege 2020 op de huidige niveaus of lager zullen blijven. Eerder werd nog uitgegaan van gelijkblijvende rentetarieven. Ook wordt de inzet van andere monetaire maatregelen onderzocht, waaronder hervatting van de effectenaankopen.

Het beleid van de gemeente Helmond is erop gericht om de financieringsbehoefte zoveel mogelijk af te dekken met kortlopende schulden omdat de rente op de kortlopende schulden in het algemeen lager is dan de rente op de langlopende middelen. In de afgelopen jaren was er steeds sprake van een negatieve rente op de kasgeldleningen. Hiervan hebben wij echter geen gebruik kunnen maken, omdat de gemeente  over overtollige liquide middelen (creditsaldi) beschikt.

Ook op basis van huidige prognoses voor wat betreft de gemeentelijke liquiditeiten verwachten we dat in 2020 niet of nauwelijks sprake is van het aantrekken van langlopende leningen. Met de huidige nog steeds zeer lage rente op de geldmarkt wordt een eventuele financieringsbehoefte zoveel mogelijk afgedekt met kasgeldleningen. De kasgeldlimiet van € 29,0 miljoen wordt daarbij zo goed mogelijk benut.

Ons beleid wordt verder bepaald door de marktontwikkelingen. Bij veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld sterke stijging van de geldmarkttarieven, wordt het beleid daarop aangepast.

ga terug