Programmabegroting 2020-2023

Programma 02: Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

  • We zetten in op het meedoen, rondkomen en vooruitkomen van onze inwoners.
  • Helmond wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Dit kan via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school.
  • We stimuleren en faciliteren een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit werkgevers en de samenleving.
  • We streven ernaar dat alle jongeren een startkwalificatie hebben. Ook hebben we aandacht voor scholing. Zodat mensen kunnen doorgroeien naar een baan die beter past bij de huidige arbeidsmarkt.
  • We zetten in op het versterken van de positie van arbeidsmigranten en benutten de arbeidspotentie van statushouders.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor een maatschappelijke baan voor mensen met een bijstandsuitkering.
  • We zorgen voor een goed sociaal vangnet voor mensen die hun baan verliezen of het vanwege andere redenen financieel niet redden.
  • We zetten sterker in op preventie om problematische schulden te voorkomen.
  • Armoede bestrijden we met een meer integrale, preventieve en effectieve aanpak.

Meerjarig beleidsperspectief

Net als andere gemeenten profiteert Helmond nog steeds van de economische voorspoed van de afgelopen jaren. Onze economische speerpunten zijn Automotive, Foodtech en de slimme maakindustrie (zie programma 7). Er is meer vraag naar arbeidskrachten en in verschillende sectoren is er nog altijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal banen blijft groeien, maar het aantal WW-uitkeringen neemt in 2020 naar verwachting weer toe. Het aantal bijstandsuitkeringen bevindt zich nog in een dalende lijn, maar vlakt wel af.

Daarnaast sluit vraag en aanbod van werklozen en werkgevers nog onvoldoende aan. We blijven de komende jaren daarom aansturen op een nog beter functionerende arbeidsmarkt.

Vanuit het programma Vitale Economie wordt via de uitvoeringsagenda’s onderwijs- en arbeidsmarkt en werkgelegenheidsimpuls gewerkt aan “talent voor ieder werk” en “werk voor ieder talent”. Dit doen we samen met onze partners vanuit de regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt. De regiegroep geeft op strategisch-tactisch niveau sturing aan de relevante (hoofd)opgaven op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt in de regio Helmond- de Peel. Dit is verder uitgewerkt in programma 7, Economisch beleid en werkgelegenheid.

Ook zorgen we voor een adequaat vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende werkplek en/of het realiseren van bestaanszekerheid. Deze inwoners kunnen terecht bij een van de sociale teams in onze stad. Deze teams bestaan uit Wmo-consulenten, gezins- en jongerencoaches en maatschappelijk werkers. Deze professionals zijn specialist op hun eigen terrein en hebben tegelijkertijd dezelfde integrale werkwijze, waarbij de persoonlijke situatie centraal staat.

Integrale aanpak armoede en schulden
In 2019 zijn de Kadernota sociaal domein 2019-2022 en het Uitvoeringsplan Aanpak armoede en schulden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe we armoede de komende jaren meer integraal, preventief en effectief gaan aanpakken. Onderdeel hiervan is budgetbeheer en coaching. Binnen de aanpak van armoede en schulden zetten we middels het Kindpakket in op gelijke kansen voor kinderen. We verkleinen hiermee de kans dat zij later ook in armoede terechtkomen. Het Kindpakket is in 2018 geïmplementeerd en wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij er aandacht is voor bereik, gebruik en ervaringen. Waar nodig stellen we de inhoud bij om dit beter aan te laten sluiten op de behoeften van de doelgroep.

In 2019 is de armoederegisseur gestart. De armoederegisseur zet zich in om de samenwerking voor de aanpak van armoede te verbeteren. Ze legt hierbij verbindingen en stimuleert samenwerking tussen de partners en initiatieven in de stad. Een meer integrale aanpak leidt ertoe dat inwoners die moeilijk kunnen rondkomen beter bereikt worden. Daarnaast stuurt de armoederegisseur op een betere toegang tot voorzieningen, zodat meer mensen die in armoede leven hiervan gebruik gaan maken.

We zetten sterker in op preventie, vroegsignalering en nazorg om (ergere) schulden te voorkomen. Tijdige en effectieve ondersteuning bij problematische schulden is belangrijk, omdat schulden tot andere problemen kunnen leiden zoals uitval op werk, psychische problemen en huiselijk geweld. Landelijke cijfers laten echter zien dat slechts 15% van de mensen ondersteuning vraagt. In 2019 is een start gemaakt met de inzet van extra mensen, betere aansluiting bij de (werkwijze van de) sociale teams en andere werkwijzen om de doelgroep beter te kunnen bereiken en onze dienstverlening te verbeteren.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij;

  • Senzer

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug