Programmabegroting 2020-2023

Programma 01: Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

We willen een stad zijn waar men graag woont, werkt en verblijft. En waar iedereen meedoet en zich veilig voelt. Dit vereist een stevige basis op het gebied van veiligheid, ‘dichtbij’, in en rond de woning, in de straat en in de buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. We werken hard en voortvarend aan het zo goed mogelijk voorkomen van veiligheidsproblemen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Problemen die zich tóch voordoen, pakken we zoveel mogelijk integraal aan. Samen met onze partners zoals politie, Openbaar Ministerie, welzijnsinstellingen, onderwijs en andere gemeenten. En vooral ook samen met onze inwoners en ondernemers. Want in die samenwerking ligt de sleutel om te komen tot een veilige stad, een veilige regio.
Het gaat echter niet alleen om het betrekken van de inwoners en ondernemers maar ook om hen medeverantwoordelijk te laten zijn. En dat veronderstelt ook dat zij zelf keuzes moeten kunnen maken in- en voor een aanpak. Met de overheid in een faciliterende rol. Want de inwoners en ondernemers kennen hun stad op hun duimpje. Zo zeggen we al: ‘de buurt weet het altijd’. En zo is het.

De volgende highlights doemen op:

  • We creëren een compleet, actueel, integraal en dynamisch beeld van de stad, zodat we snel op ontwikkelingen kunnen inspelen. We gebruiken daarvoor hoogstaande informatietechnologie die ons 24/7 in staat stelt de ontwikkelingen te volgen. De technologisch hoogstaande oplossingen die in de Brainportregio worden ontwikkeld, kunnen met het oog op veiligheid hun meerwaarde bewijzen;
  • In de aanpak van criminaliteit zijn we hard en duidelijk; we tolereren geen inbreuken op de openbare orde, geen zogenoemde wijk- of straatkoningen. Maar bovenal staat preventie centraal. Preventie op korte en lange termijn. We investeren in het voorkomen dat jeugdigen kiezen om ‘onder aan de ladder’ in te stromen in de criminele industrie. Dat doen we door integraal met alle mogelijke partners te werken aan het bieden van een goed alternatief aan de jongeren: op school, in kerk of moskee, op straat;
  • We verhogen de betrokkenheid van inwoners door onder andere initiatieven uit de wijken zoals buurtpreventieteams te stimuleren. We trekken samen op met woningcorporaties, scholen, de LEV-groep en veiligheidspartners zoals de politie en het Openbaar Ministerie;
  • We willen een vergroting van het algemene veiligheidsgevoel in Helmond. Het aantal misdrijven (geweldsdelicten, woninginbraken, diefstallen) moet verder omlaag, maar ook de ervaren overlast van verstorend gedrag. Als preventieve maatregelen niet meer helpen en de situatie daarom vraagt wordt samen met de politie en het Openbaar Ministerie ingegrepen. Slim cameratoezicht kan dit stevig ondersteunen. Deels door de preventieve werking van de aanwezigheid van camera’s maar ook door het effect van repressief optreden naar aanleiding van opgenomen beeldmateriaal;
  • Georganiseerde criminaliteit werkt als een ‘hindermacht’ op de positie van de overheid. Nationaal maar zeker lokaal. Deze hindermacht remt het behalen van de doelstellingen en resultaten van ons (lokaal) bestuur. Zicht krijgen en houden op de parallelle economie die de criminele wereld vormt, is daarom evident voor een effectieve aanpak. Dat doen we door informatie te delen tussen alle relevante regionale partners en het versterken van ons Informatieknooppunt. Dat moet leiden tot effectieve interventies en harde klappen aan het adres van criminele netwerken & -structuren en sleutelfiguren. Vooral de facilitators in de bovenwereld zullen van ons horen. Zij spelen immers een bepalende rol in de vermenging van onder- en bovenwereld. Verder blijven we samen met de andere Brabantse steden optrekken inzake het doorbreken, frustreren en wegsnijden van de criminele industrie.

Meerjarig beleidsperspectief

We werken conform het Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022 Helmond en de Helmondse Visie op Naleving, waarbij de volgende drie integrale veiligheidsthema’s centraal staan:
Prioriteit 1: Veilige en leefbare wijken en buurten;
Prioriteit 2: Problematische jeugd en jeugdgroepen;
Prioriteit 3: Ondermijning.

Met de elf Wijkagenda’s verwachten we de leefbaarheid en veiligheid in alle wijken van Helmond te kunnen verbeteren. In de nabije toekomst zullen de bedrijventerreinen de ‘twaalfde’ wijk zijn. Ook maken we gebruik van nieuwe technologieën die ons in staat stellen om op een andere wijze effectief in het veiligheidsvraagstuk te zijn. Aangezien innovatie wordt versterkt door samenwerking, versterken we ons en elkaar met partners als het ‘Dutch Institute for Technology, Safety & Security’ (DITSS), Brainport Development, de grote Brabantse steden (B5) en de regio Oost-Brabant en de Peelgemeenten.

Verder zetten we met kracht in op de verbinding tussen zorg en veiligheid.
De wereld waarin we leven wordt complexer en de gevolgen daarvan zien we in het veiligheidsdomein. Overlast rond problematische personen en/of gezinnen is vaak hardnekkig en leidt regelmatig tot geweld. Door een goede, proactieve verbinding tussen zorg en veiligheid zullen situaties minder gemakkelijk escaleren en wordt een duurzaam veiligheidsresultaat bereikt.
We blijven inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers bij de bevordering van de veiligheid. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is hier een belangrijke partner in. Vooral voor preventie en het veiligheidsgevoel is dit cruciaal, want veiligheid begint bij onze inwoners en ondernemers zelf.
Tenslotte zal een onderzoeksbureau onderzoek doen naar de verhouding tussen de Helmondse veiligheidsproblematiek en de investeringen die Helmond daar momenteel in doet.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij;

  • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug