Programmabegroting 2020-2023

Programma 03: Zorg en welzijn

Wat willen we bereiken?

  • We zetten in op het meedoen, rondkomen en vooruitkomen van onze inwoners.
  • We zetten meer dan voorheen in op eigen regie en preventie ter voorkoming van zwaardere zorg.
  • Kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning.
  • Extra aandacht voor mensen met verward gedrag, door te investeren in preventie en een persoonsgerichte aanpak.
  • Het bevorderen van de gezondheid, met name in de armste wijken van Helmond waar de problematiek het grootst is.
  • Meer gebruik maken van innovatieve oplossingen voor activiteiten en projecten binnen het Sociaal Domein, waaronder domotica.

Meerjarig beleidsperspectief

We blijven inzetten op goede, kwalitatieve en betaalbare zorg en ondersteuning door zaken beter te organiseren. De kadernota sociaal domein die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld vormt onze leidraad. De beweging naar laagdrempelige ondersteuning die doet wat nodig is staat hierbij centraal. We benutten hiervoor het brede netwerk met maatschappelijk partners waaronder: de LEVgroep, scholen, woningcorporaties en politie. Met de Sociale Teams die elk een deel van de stad bestrijken ontwikkelen we de integrale aanpak, waarbij de cliënt centraal staat, verder door. We organiseren zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis volgens het principe één gezin, één regisseur, één plan. Samen met huisartsen verkennen we hoe de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verbeterd kan worden.

Noodzakelijke zorg en ondersteuning moet toegankelijk en tijdig beschikbaar zijn en niet belemmerd worden door onder andere financiële drempels. Ook onderzoeken we samen met mantelzorgers hoe ondersteuning verbeterd kan worden. Daarnaast hebben we oog voor een goede behandeling en betaling van alle zorgaanbieders.

Door schulden, armoede en multiproblematiek binnen het gezin staat een gezonde leefstijl meestal niet hoog op de prioriteitenlijst bij mensen in aandachtswijken. Pas als gezondheidsklachten ontstaan gaat men handelen. In sommige wijken in Helmond leven mensen gemiddeld zelfs 7 jaar korter. Met wijkpreventieplannen zal er daarom gericht gewerkt worden aan de gezondheid en het perspectief van mensen. Hierbij volgen we het spoor van Gezonde Leefstijl én Gezonde Leefomgeving. Dit doen we in principe voor alle wijken in Helmond maar met extra aandacht voor de aandachtswijken.

We maken, samen met onze partners in de stad, werk van slimme internet- en domoticatoepassingen die de zelfregie en het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen. Helmond heeft daarom gekozen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk als nutsvoorziening. Hiermee borgt de gemeente dat de digitale snelweg voor iedereen bereikbaar is, ook voor lagere inkomensgroepen. Ook versterken we de toepassingsmogelijkheden voor het sociaal domein. Digitalisering van (onder andere) het sociaal domein is niet alleen een strategische keuze van de gemeente, het is ook dringende noodzaak voor de zorgaanbieders zelf.

Tot slot blijven we inzetten op gesubsidieerde multifunctionele wijkaccommodaties en andere ontmoetingspunten om de sociale samenhang in de wijken te versterken.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij;

  • GGD Brabant Zuidoost

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug