Programmabegroting 2020-2023

Programma 04: Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?

  • Meedoen, rondkomen en vooruitkomen is onze leidraad, ook voor kinderen en jongeren.
  • Werken aan een kindvriendelijke stad, waarin kinderen en jongeren zich gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien.
  • Versterken van kansen van kinderen en jongeren, zodat zij hun talenten ontwikkelen en veilig en gezond opgroeien.
  • We voorkomen schooluitval en bevorderen actief het aantal jongeren met een startkwalificatie.
  • Waar kinderen of jongeren in de knel komen, zorgen we samen met onze partners voor een integrale aanpak bij preventie, onderwijs en (specialistische) jeugdhulp.
  • Jongeren met jeugdhulp ondersteunen we bij een soepele overgang naar volwassenheid.
  • Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling hebben we zo vroeg mogelijk in beeld en proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Meerjarig beleidsperspectief

We willen ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren in onze stad meedoen, rondkomen en vooruitkomen en zich verbonden voelen aan onze stad. De Kadernota sociaal domein 2019-2022 is hierbij onze leidraad. Er is een doorlopende ontwikkellijn waarin een kind en zijn ouder op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgt om zich optimaal te ontplooien. Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien in Helmond om zich zo optimaal voor te bereiden op de (toekomstige) samenleving. We spelen alert in op veranderende omstandigheden die leiden tot mogelijke belemmeringen of juist nieuwe kansen wat betreft de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We zetten sterker in op preventie bij kinderen en jongeren. Het versterken van de weerbaarheid van jongeren blijft een belangrijk thema.

Met de Sociale Teams die elk een deel van de stad bestrijken, ontwikkelen we de integrale aanpak, waarbij de cliënt centraal staat, verder door. We organiseren zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis volgens het principe één gezin, één regisseur, één plan. Samen met huisartsen verkennen we hoe de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verbeterd kan worden.

We geven uitvoering aan de nieuwe regionale inkoopstrategie jeugdhulp. In Helmond staat kwalitatief goede zorg voor inwoners voorop, conform de vastgestelde transformatiedoelen.

In Helmond willen we kindermishandeling en huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen. We faciliteren twee keer per jaar een bijeenkomst voor de Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zodat zij van elkaar leren en met elkaar reflecteren. Als huiselijk geweld plaatsvindt dan hebben we dat zo vroeg mogelijk in beeld, stoppen we dat zo snel mogelijk en zorgen voor een duurzame oplossing. Het regionale projectplan inclusief speerpunten naar aanleiding van het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” is gereed. Komende jaren wordt hier uitvoering aan gegeven. Onderdeel daarvan is het versterken van de samenwerking met Veilig Thuis.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen;

  • Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
  • GGD Brabant Zuidoost

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug