Programmabegroting 2020-2023

Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

  • We sturen op meer (beeldbepalende) evenementen in Helmond en meer evenementen die aantrekkelijk zijn voor jeugd/jongeren. Ook stimuleren we kleinere evenementen in de wijken.
  • We zorgen voor adequate huisvesting van de Helmondse cultuurhistorische collecties, waarmee goed beheer en toonbaarheid worden geborgd.
  • We gaan zorgvuldig om met cultureel erfgoed.
  • Helmond voert met de andere Brabantse steden en de Brainportregio een actieve lobby voor de gelden die het Rijk op het gebied van cultuur ter beschikking stelt.
  • Samen met partners binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Peel werken we aan profilering en versterking van ons aanbod van voorzieningen en evenementen.
  • Aanvullend op de culturele doorontwikkeling hebben we extra aandacht voor cultuur voor de jeugd.

Meerjarig beleidsperspectief

Voor een hoogwaardig vestigings- en woonklimaat zijn cultuur en vrijetijdsvoorzieningen van belang. Het Helmondse aanbod willen we zowel kwantitatief als kwalitatief laten passen bij de omvang en ambities van de stad. Zo binden we bestaande bewoners, bedrijven en bezoekers aan de stad en trekken we nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers aan. We spelen in op initiatieven vanuit de stad. Het centrum is een belangrijk speerpunt.

Evenementen
Evenementen zijn van grote betekenis voor Helmond. Ze zijn goed voor het leefklimaat, de saamhorigheid in de stad, maar ook voor de uitstraling van Helmond naar buiten toe. We willen daarom ruim baan geven aan evenementen, zowel beeldbepalende evenementen met regionale uitstraling als kleinere initiatieven vanuit de wijken. Daarbij vinden we het van belang dat onze jeugd en jongeren zich voldoende herkennen in het evenementenaanbod. We stimuleren en faciliteren, waarbij we de balans bewaken tussen levendigheid en leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.
Het beschikbare subsidiebudget voor evenementen bedraagt in 2020 € 405.000. Dit bedrag geldt tevens als het subsidieplafond voor evenementen.

Doorontwikkeling instellingen
De samenwerking tussen Cacaofabriek, Museum Helmond, Kunstkwartier, Bibliotheek en Speelhuis is gerealiseerd. Bij de doorontwikkeling werken we aan talentontwikkeling, gezamenlijke festivals en productie-initiatieven. De culturele instellingen zetten in op verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering met aandacht voor regionale samenwerking.

Jeugd en Cultuureducatie
In Helmond ligt de focus van het cultuuronderwijs op de basisscholen. Met de culturele partners bezien we actief hoe we jongeren meer en beter kunnen bereiken, juist gericht op actieve cultuurparticipatie. Bijvoorbeeld door middel van bibliotheekpunten in scholen.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij;

  • Metropoolregio Eindhoven

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug