Programmabegroting 2020-2023

Programma 06: Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

  • We streven naar een eigentijdse en duurzame infrastructuur, met sterke verenigingen, voor sport en beweging.
  • Sport en sportieve recreatie dragen bij aan een gezonde, inclusieve en positieve stad. We stimuleren en ondersteunen gezond gedrag, bewegen en/of ontmoeten.

Meerjarig beleidsperspectief

Het bevorderen van sport- en bewegingsactiviteiten draagt bij aan de realisatie van de speerpunten op het terrein van jeugd, onderwijs, gezondheid en participatie.

Goede sportinfrastructuur
Sport- en Beleefcampus De Braak ontwikkelen we de komende jaren tot een dagelijks bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark midden in de stad. Het gaat als katalysator dienen voor een gezond leefklimaat waarin sport, gezondheid en leren samen gaan. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken (drie van de vier omliggende wijken zijn aandachtswijken in het gezondheidsbeleid), maar ook voor de hele stad en regio.

We zetten in op robuuste sportparken conform onze eerder vastgestelde sportvisie, waarin meerdere maatschappelijke functies samenkomen en die ook buiten de piekuren kunnen worden gebruikt. Via het programma Duurzame en Gezonde stad investeren we in het verduurzamen van sportaccommodaties en zetten we in op gezonde(re) sportkantines. In samenwerking met het onderwijs, de wijkraad en sportverenigingen zoeken we naar voldoende sportmogelijkheden in de wijken.

Met onze partners in BrabantStad maken we ons sterk voor meer grote, aansprekende sportevenementen in Brabant. Daarmee versterkt sport de aantrekkelijkheid van de regio, die zo aan concurrentiekracht wint als kennis- en innovatieregio. De opwaardering van Urban Sports naar een Olympische sport zorgt voor meer exposure en dynamiek. In Helmond zoeken we hiervoor naar synergie met bestaande sportparken.

Sterke sportverenigingen
Vitale sportverenigingen zijn het uitgangspunt. We ondersteunen daarom vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuren. De gemeente stimuleert verenigingen om naast een sportieve functie ook een maatschappelijke functie te vervullen. Samenwerken is hierin belangrijk. We intensiveren de samenwerking tussen verenigingen onderling. Daarnaast blijven we de voetbalverenigingen ondersteunen door inzet van een voetbalcoördinator om intensiever samen te werken aan het versterken van het voetbalklimaat.

Leven lang sporten en bewegen
Heel Helmond Sport! We bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Helmond - jong en oud - georganiseerd en ongeorganiseerd kunnen sporten en bewegen. We stimuleren onze inwoners om met (nieuwe) sporten kennis te maken. Dat doen we via sportactiviteiten georganiseerd door onder andere Stichting Jibb+ en sportverenigingen. In de aandachtswijken bieden we via het programma Duurzame en Gezonde Stad extra interventies aan om bewegingsarmoede tegen te gaan. We hebben ook ruimte voor anders georganiseerde sporten en bewegingsactiviteiten. We stimuleren laagdrempelig bewegen in de eigen wijk door middel van beweegroutes en buurtsportcoaches.

ga terug