Programmabegroting 2020-2023

Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

 • De ambitie van de gemeente Helmond is een verbinding leggen tussen een competitieve economie en maatschappelijke opgaven. Een meer circulaire economie, waar hergebruik van producten, reststromen en grondstoffen centraal staat.
 • Een schone, wendbare en toekomstgerichte industrie.
 • In een tijd van transitie door digitalisering en robotisering kansen verzilveren en nieuwe banen ontwikkelen, met name door stimulering van ondernemerschap en aandacht voor (om)scholing. Ondersteund door de Brainport Nationale Actieagenda.
 • Kansen creëren door een extra inzet op sterke economische speerpunten in onze stad: ‘Automotive’, ‘Food Tech’, ‘Slimme Maakindustrie’ en het breed aanwezige MKB.
 • Er is een betere aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • De economische structuur van Helmond blijven we versterken met het reguliere economisch beleid.

Meerjarig beleidsperspectief

Economische groei en rendement moeten hand in hand gaan met duurzaamheid en daarom wordt nadrukkelijk ingezet op circulaire economie. Het stimuleren van de economische speerpunten Automotive, Food Technology en Slimme Maakindustrie wordt gecontinueerd. De Brainport Nationale Actieagenda geeft mogelijkheden om sneller kansen te verzilveren en de (regionale) economische structuur te versterken. Om de economische groei van de afgelopen jaren te handhaven moet er nog meer gezocht worden naar een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet opleiden voor huidige en toekomstige banen in samenwerking met het bedrijfsleven en hierin gezamenlijk blijven investeren gedurende de gehele loopbaan (Leven Lang Ontwikkelen). Het is daarom van belang om een zo divers mogelijk aanbod aan MBO, HBO en universitaire opleidingen te verbinden aan onze stad en het bedrijfsleven. Dit versterkt tevens het economisch profiel van Helmond.

Vanuit het Strategisch programma Vitale Economie wordt via de uitvoeringsagenda’s onderwijs- en arbeidsmarkt en werkgelegenheidsimpuls gewerkt aan “talent voor ieder werk” en “werk voor ieder talent”. Dit doen we samen met onze partners vanuit de regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt De regiegroep geeft op strategisch-tactisch niveau sturing aan de relevante (hoofd)opgaven op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt in de regio Helmond- de Peel om zo te komen tot een duurzame optimalisatie van de arbeidsmarkt. De recent ingestelde themagroepen van de regiegroep gaan uitvoering geven aan de verschillende speerpunten die in gezamenlijkheid zijn vastgesteld. De regiegroep pakt thema’s aan op Helmond-de Peel niveau, maar altijd binnen de context van de Brainportregio. Belangrijke thema’s zijn o.a. een leven lang ontwikkelen, strategische arbeidsmarktvraag werkgevers en de uitvoering van Perspectief op Werk. Deze thema’s zijn bedoeld om mensen die werkfit zijn op innovatieve wijze naar werk toe te leiden, zodat snel antwoord kan worden gegeven op de huidige personeelsvraag van de werkgevers.

Automotive Campus
De dynamiek van de ontwikkeling van de Automotive Campus moet worden doorgezet met als doel groei richting 1000 arbeidsplaatsen in 2022. De combinatie van de campus, onderwijs- en kennisinstellingen, innovatieve automotive bedrijvigheid en testfaciliteiten, vormen hiervoor een goede basis. Voor de doorontwikkeling van de Automotive Campus geldt dat we vanuit de huidige basis willen toewerken naar een volwaardig en zelfstandig campusconcept met parkmanagement, gedeelde faciliteiten en services en een commercieel verdienmodel. Hierbij moet de eenduidige sturing op de campusvorming versterkt worden. Samen met het bedrijfsleven, de provincie Noord-Brabant en het Rijk wordt gewerkt aan de versterking van het kennis- en innovatiecluster.

Food Tech Brainport
Food Tech Brainport doorontwikkelen tot een zelfstandig en internationaal kenniscluster voor slimme en duurzame technologieën op het gebied van circulaire voedselproductie en gezonde voeding. Dit doen we samen met het MKB en onderwijs- en kennisinstellingen in de food sector.

Toekomstbestendige maakindustrie
Met het economische speerpunt slimme maakindustrie richten we op het toekomstbestendig maken van de sterk aanwezige maakindustrie in Helmond. Samen met Brainport Development en het Innovatiehuis de Peel ondersteunen we proeftuinen en scholingsprojecten gericht op behoud en groei van de werkgelegenheid in de maakindustrie. Hiervoor is voldoende en adequaat geschoold personeel van cruciaal belang.

Stimulering ondernemerschap in MKB
Helmond wil een van de meest MKB vriendelijke steden van Nederland zijn. Dat vraagt om excellente dienstverlening aan ondernemers, proactief accountmanagement en het versterken van banden met externe partners. Zo worden goede relaties onderhouden met het gevestigde bedrijfsleven in Helmond en de regio, startende ondernemers en potentiële nieuwe bedrijven.

Vitale bestaande en nieuwe werklocaties
We zetten in op de realisatie van voldoende aanbod van duurzame en kwalitatief hoogwaardige werklocaties om de groei van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid te faciliteren.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen;

 • Metropoolregio Eindhoven
 • Brainport Development NV
 • Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding
 • RAI AutomotiveNL BV
 • Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties B.V.
 • Stichting Automotive Campus Helmond

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug