Programmabegroting 2020-2023

Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Eén van de grootste uitdagingen voor de gemeente Helmond – met name binnen het fysieke domein - omvat de vergroening en verduurzaming van de stad. Dit vertaalt zich dit in de volgende ambities:

 • Een verduurzaming van de woningvoorraad: aardgasvrij, energieneutraal (‘nul op de meter’) en circulair bouwen en vernieuwen.
 • Naast de verduurzaming moet ook de verhoging van de beeldkwaliteit en verschijningsvariatie van woningen de kwaliteit van woonwijken en de leefomgeving verbeteren.
 • Een substantiële versnelling van de woningbouwproductie
 • Naast de opgave om in de bestaande woningvoorraad en in leegstaande kantoorgebouwen een flinke transformatie tot stand te brengen willen we meer bouwen voor de veranderende vraag op de woningmarkt en de opkomende doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via het inzetten op meer verscheidenheid - in grootte, uitstraling en prijs.
 • Terugdringen van het aantal woningzoekenden door het realiseren van een passend aanbod.
 • Met de ontwikkeling en realisatie van de meest innovatieve wijk van de toekomst, Brainport Smart District, wil Helmond het toonbeeld zijn van het ‘wonen van straks’ voor de eigen inwoners alsook voor de regio en heel Nederland.
 • De invoering van de nieuwe Omgevingswet willen we aangrijpen om de beoogde integratie en modernisering van een breed terrein van wetgeving tot stand te brengen. Vooral om samen met inwoners en ondernemers een meer integraal en slagkrachtiger beleid in het fysieke domein tot stand te brengen.

Meerjarig beleidsperspectief

Ruimtelijke Ordening
De komende jaren staat de Ruimtelijke Ordening sterk in het teken van de invoering van de Omgevingswet in 2021. De Omgevingswet integreert een groot aantal wetten en regelingen in het fysieke domein. Daarmee is de wet veel breder dan de huidige Wet ruimtelijke ordening. De invoering van die nieuwe wet stelt hoge eisen op wettelijk en organisatorisch terrein. Tegelijkertijd moet deze benut worden om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een nieuwe, meer gemeenschappelijke, werkwijze te ontwikkelen met meer maatwerk en ruimte voor initiatief. Ook grote, nieuwe inhoudelijke opgaven (vergroening, duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en meer inclusiviteit) worden in deze majeure operatie verwerkt. Door middel van een aantal pilots gaan de gemeente Helmond en haar partners zich in de aanloopjaren naar 2021 op deze omslag voorbereiden. De ervaringen uit deze pilots worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en –programma, de veranderopgave in onze eigen organisatie, de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening en de externe participatie.

Samenwerkingsverbanden
Omdat Helmond sterk rekening moet houden met ontwikkelingen en afspraken op landelijk, provinciaal en regionaal vlak, vindt een voortdurende afstemming in de verschillende netwerken en op de verschillende schaalniveaus plaats. De komende jaren zijn de volgende samenwerkingsverbanden van belang:

 • Rijksniveau: Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS), Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte en Transport (MIRT).
 • Provinciaal niveau: Provinciale Omgevingsvisie en Stedelijke Agenda BrabantStad.
 • Regionaal niveau: Metropoolregio Eindhoven (Integrale Strategie Ruimte), Ontwikkeldagen Regionaal Ruimtelijk Overleg (in samenwerking met de provincie), Stedelijk Gebied Eindhoven (diverse bestuurlijke werkgroepen en Programma Brainport City) en Ruimtelijke Agenda de Peel.

Wonen
De beschreven ambities op het gebied van wonen, de positie van Helmond op de woningmarkt en een aantal actuele ontwikkelingen vragen om een actueel beleidskader en een strategisch programma. Daarom geven we vorm aan een aantal onderwerpen, te weten:

 • Met de vaststelling van de Woonagenda 2019 – 2021 hebben we een actueel beleidskader op het gebied van Wonen. Als gevolg van dit beleidskader zal in Helmond de komende jaren de woningbouw oplopen van 500 naar gemiddeld 700 tot 800 woningen per jaar. Samen met maatschappelijke partners en de woningcorporaties besteden we extra aandacht aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen, een evenwichtige opbouw van de bevolking en de samenstelling van de woningvoorraad in wijken en buurten;
 • In de prestatieafspraken met de woningcorporaties staan de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Gezamenlijk zorgen we voor voldoende betaalbare huisvesting voor de doelgroep van beleid en werken we aan het voorkomen van woonoverlast en huisuitzettingen;
 • Nadat een actueel beleidskader is vastgesteld schenken we aandacht aan kwantitatief en kwalitatief afdoende huisvestingsvormen voor arbeidsmigranten;
 • Met de transformatie van de bestaande woningvoorraad en een betere spreiding van sociale huurwoningen leveren we een bijdrage aan de vergroting van de differentiatie en daarmee een evenwichtiger bevolkingsopbouw in wijken en buurten;
 • Verduurzaming van de totale woningvoorraad: zowel het particuliere aanbod als de sociale woningvoorraad (in nauwe samenspraak met woningcorporaties);
 • Brainport Smart District dient als een living lab voor allerhande innovatieve oplossingen voor de problemen van nu en de toekomst. Het Brainport Smart District wordt daarmee een visitekaartje voor Helmond;
 • Groei in aanbod van koop- én huurwoningen voor de middengroepen en continueren van voldoende aanbod van sociale woningbouw;
 • We scheppen met het continueren van de duurzaamheids-, starters- en blijverslening een positief klimaat voor duurzame woningbouw en de vestiging en doorstroming van inwoners.

Vergunningen
Bij vergunningverlening vereenvoudigen we de processen om de klanten (inwoners, bedrijven en instellingen) beter en sneller te helpen. Naast de implementatie van de Omgevingswet staat onze visie op VIP-dienstverlening centraal. We sturen op optimale inzet van digitale zelfservice waar het kan en persoonlijk maatwerk waar nodig.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen;

 • Metropoolregio Eindhoven
 • Stichting Brainport Smart District

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug