Programmabegroting 2020-2023

Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

  • Met dit programma willen we in Helmond voor een aantal kwetsbare wijken een duurzame, aantrekkelijke en gezonde woonomgeving creëren door in te (blijven) zetten op een langjarig en intensief proces van herstructurering en transformatie.
  • Voor het centrum van onze stad staat een centrale opgave: een compacte, groene en aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfplaats voor alle bewoners en bezoekers bevorderen, met goede voorzieningen, goede bereikbaarheid en zo min mogelijk leegstand.
  • Om de levendigheid van het centrum te vergroten en om de leegstand (verder) terug te dringen zijn nieuwe bestemmingen en functies in het centrum essentieel: via transformatie van (kantoor)gebouwen, bouw van extra woningen en bevorderen van wonen boven winkels, maar ook door het aantrekken van nieuwe winkels en horecagelegenheden en het stimuleren van ondernemerschap.

Meerjarig beleidsperspectief

De komende jaren werken we aan de doorontwikkeling van het Centrum inclusief De Waart en Suytkade. Daarnaast zijn er tot nu toe drie wijkontwikkelingsplannen waar integrale herstructurering of transformatie aan de orde is: Binnenstad-Oost, Helmond-West en de Annawijk.

Buiten de afronding van deze herstructureringswijken hebben we de ambitie om de komende jaren samen met de corporaties en andere stakeholders in de overige wijken een kwaliteitsslag in gang te zetten. Op basis van de strategische agenda wordt ingezet op actieve sturing op differentiatie binnen wijken. Daarbij kijken we zowel naar inkomens als naar bijzondere doelgroepen. Binnen de wijkontwikkelingsplannen is dit een belangrijk aandachtspunt.

ga terug