Programmabegroting 2020-2023

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

 • Realiseren van een goede bereikbaarheid in combinatie met leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad, met waar mogelijk toepassing van smart mobility.
 • Hoogwaardige, betrouwbare, flexibele en betaalbare mobiliteitsdiensten. De uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda is daarbij leidend.
 • Via deelname in Europese projecten participeren we actief in de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Die bieden een oplossing voor onze eigen mobiliteitsopgaven en genereren ook een duidelijke economische spin-off in relatie tot de economische ontwikkeling op de Automotive Campus.

Meerjarig beleidsperspectief

Het strategisch mobiliteitsbeleid is vastgelegd in Helmond Verbonden 2016-2025. Dit beleid zet sterk in op het verbinden van verschillende vervoersvormen om te komen tot een beter en duurzaam mobiliteitssysteem in Helmond. De verkeersstructuur van de stad houden we opnieuw tegen het licht in het kader van de regionale en lokale bereikbaarheid en leefbaarheid. We zetten hierbij met name in op Slimme en Groene Mobiliteit. Voor de realisatie van beleid is samenwerking noodzakelijk. Dit gebeurt met MRE, ZOSlimBereikbaar (Bereikbaarheidsagenda) Smartwayz, BrabantStad en EIT Urban Mobility en vele andere lokale en regionale partners (waaronder werkgevers).

Op het gebied van bereikbaarheid ligt de focus op:

 • Het realiseren van de maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant.
 • De verbetering van de randstructuur rondom Helmond (A67 – N279 – N612 – N270);
 • Het uitwerken van de Verkeersvisie Helmond ten behoeven van het verbeteren van de doorstroming en het aanpakken van overlast op de lokale en regionale wegen in het gebied tussen Helmond en Eindhoven;
 • Inzetten op de uitrol van smart mobility toepassingen, zowel voor de auto als voor de fiets;
 • Inzetten op hoogfrequent openbaar vervoer tussen Helmond en Eindhoven, bij voorkeur via een vaker rijdende sprinter tussen beide steden;
 • Extra impuls voor de fiets door uitwerking van de Fietsagenda;
 • Innovatief OV om de kwaliteit van het OV in Helmond te verbeteren.

Regionale bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid binnen de Brainportregio, maar ook de verbinding met beide andere Nederlandse mainports en met het Duitse achterland, is van essentieel belang voor verdere economische groei in onze regio. Daarom werkt Helmond onder de vlag van SmartwayZ.nl samen met andere overheden, markt- en kennispartijen. Veranderend mobiliteitsgedrag en het belang van gezondheid en leefbaarheid van de mensen in de regio vragen om aangepaste plannen en creatieve maatregelen. We laten smart mobility zoveel mogelijk een rol spelen bij de oplossingen waar we voor kiezen. Dat is ook belangrijk om Helmond economisch sterker te profileren als ‘city of smart mobility’.

Voor een betere benutting van de netwerkcapaciteit werkt Helmond actief mee aan pilots en
demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechnologieën. Hierdoor bevorderen we de ontwikkeling van deze technologieën en leveren we ook vanuit het mobiliteitsbeleid, een bijdrage aan de profilering van onze stad als innovatieve automotive locatie binnen de Brainport regio. We participeren in diverse (Europese) projecten rondom verkeers- en mobiliteitsmanagement. Deze projecten dragen bij aan het oplossen van Helmondse mobiliteitsvraagstukken en ze stimuleren de smart mobility sector in stad en regio.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij;

 • Metropoolregio Eindhoven

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug