Programmabegroting 2020-2023

Programma 12: Milieu

Wat willen we bereiken?

  • In het streven naar duurzaamheid, voor huidige en toekomstige generaties, wil Helmond voorop lopen en daarmee op een aantal vlakken een voorbeeldgemeente zijn.
  • Verduurzaming is op alle fronten nodig om de grote opgaven van energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving op te kunnen oppakken. Wij leggen het fundament en de richting vast voor een Helmond dat in 2035-2045 klimaatneutraal is.
  • Samenwerking met partners in de stad en in de regio stellen we voorop om het verschil te kunnen maken.

Meerjarig beleidsperspectief

Programma Duurzame en Gezonde stad
De focus van de Helmondse duurzaamheidsambities verschuift steeds meer van enkel energiebesparing naar een veel bredere insteek, waarbij ook aspecten als sociale duurzaamheid en gezondheid moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets hebben we in dit programma de volgende ambities verankerd: in 2035-2045 klimaatneutraal zijn, alle mensen en alle betrokken stakeholders kunnen meedoen en de innovatieve en creatieve kracht van Helmond wordt ingezet voor maatschappelijke en technologische vernieuwing.
Voor het programma Duurzame en Gezonde Stad wordt uitgegaan van de kaders zoals deze in de Versnellingsagenda Duurzaamheid zijn opgenomen. Er wordt gekeken hoe het beleid en de individuele projecten bijdragen aan het doel om klimaatneutraal te zijn in 2035-2045 en klimaatadaptief in 2050.

Energietransitie
In het programma blijft een belangrijke focus liggen op de opgave energietransitie, zoals bedoeld in de intentieovereenkomst ‘Helmond Aardgasvrij’, de vier bijbehorende pilots en het aardgasvrij bouwen, kansen ontwikkelen voor geothermie en het realiseren van duurzame warmtenetten. Voor alle Helmondse wijken zullen warmteplannen op het gebied van energietransitie worden opgezet. Een belangrijke mijlpaal zal de Regionale Energie Strategie zijn.

Klimaatadaptatie
Zowel landelijk als regionaal is klimaatadaptatie een belangrijk speerpunt. Voor de komende
decennia worden nattere winters en drogere zomers met extremer weer voorspeld. Dit zal leiden tot meer ‘water op straat’-situaties en mogelijk ook tot waterschade en tot grotere droogteperiodes in de zomer. De meest doelmatige manier om wateroverlast aan te pakken ligt in aanpassingen in de openbare ruimte. Dit vraagt een goede afstemming met andere beheerdisciplines en met ruimtelijke ontwikkelingen. Een ander gevolg van de klimaatontwikkelingen is een toename van hittestress in bebouwde gebieden. Dit leidt tot significant hogere temperaturen in een verstedelijkte omgeving ten opzichte van het omringende buitengebied, met allerlei mogelijke gevolgen van dien: hogere sterfte onder kwetsbare groepen, meer agressie, afname arbeidsproductiviteit, verschuiving dagritme enzovoort. De aanpak van deze problematiek is onderdeel van een gezonde en duurzame verstedelijking.

Gezonde leefomgeving
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid zijn begrippen die elkaar overlappen op het gebied van leefbaarheid, gezonde leefomgeving, participatie, groen-water in de stad, gezonde leefstijl en welbevinden. Deze begrippen zijn ook onlosmakelijk verbonden bij het ontwerpen van een stad die uitnodigt tot een lang, gezond en gelukkig leven in een gezonde en duurzame omgeving. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor gezonde verstedelijking en gezond ontwerpen.
Gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn ook onderdeel van de doelstellingen van de Omgevingswet, waarin verschillende wetten worden ondergebracht. Anticiperen op en implementatie van dit thema in de Omgevingswet in 2020 is één van de belangrijkste doelstellingen.

Luchtkwaliteit
Belangrijk aandachtspunt is de verbetering van de luchtkwaliteit. Om geurklachten te reduceren zetten we in op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Voor de problematiek van de intensieve veehouderij, vooral aanwezig in aangrenzende gemeenten, wordt met name op regionaal niveau samengewerkt. Bij grote nieuwe ontwikkelingen, zoals infrastructurele projecten, streven wij de WHO normen op het gebied van fijnstof na. Voor het vraagstuk van de (particuliere) houtstook volgen we de landelijke ontwikkelingen en via campagnes werken we aan bewustwording rond de gevolgen hiervan.

Transport gevaarlijke stoffen
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is van plan om de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verhogen. Samen met een groot aantal Brabantse spoorgemeenten, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland voeren wij lobby om dit niet verder te laten toenemen. Tevens voeren we een blijvende lobby om het indicatieve buisleidingentracé voor ondergronds vervoer van gevaarlijke stoffen definitief niet door Helmond te laten lopen.

Huishoudelijke afvalstoffen
We streven naar meer hergebruik en verdere afvalscheiding. Als uitwerking van de Kadernota Afval is de afgelopen jaren een sterk vernieuwde aanpak van de huishoudelijke afvalstromen tot stand gekomen.

Rioleringen
De doelstellingen ten aanzien van rioleringen zijn vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het GRP is opgenomen hoe we omgaan met het onderwerp wateroverlast in relatie tot klimaatadaptatie. In het GRP zijn de onderstaande gemeentelijke beleidslijnen opgenomen met betrekking tot de wettelijke taken:

  • Zorgen voor doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater: hierbij zorgen we dat het systeem zo doelmatig mogelijk functioneert, dat we duurzame technieken inzetten en dat de volksgezondheid niet in het geding komt;
  • Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater: wij houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. Hemelwater wordt zo lokaal mogelijk verwerkt en benut voor het aantrekkelijk maken van de leefomgeving;
  • Zorgen dat, voor zover mogelijk, het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert: een gezonde grondwaterhuishouding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van particulieren, gemeente, waterschap en provincie. Samen streven we naar het voorkomen van verdroging en grondwateroverlast. We streven ernaar om de natuurlijke situatie intact te houden.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij(en);

  • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
  • Reiniging Blink

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug