Programmabegroting 2020-2023

Programma 13: Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

  • Helmond wil een omgevingsbewuste stad zijn, die anticipeert en snel en strategisch kan schakelen. Daarbij werken we nauw samen met partners, zowel binnen de stad als daarbuiten. In die samenwerking handelen we altijd vanuit onze eigen kracht en de inhoudelijke opgaven waarvoor we staan, onder meer genoemd in onze Strategische Agenda.
  • Door sterker in te zetten op lobby & public affairs willen we de belangrijkste Helmondse dossiers beter over het voetlicht brengen, ook buiten onze stad. Een goede lobby en public affairs kost tijd, maar levert uiteindelijk wel revenuen op. In deze missie zoeken we ook naar een sterkere samenwerking met Helmond Marketing. Onze stad heeft meer moois te bieden dan veel mensen nu nog weten, hier is absoluut winst te behalen.
  • De stedenband met Mechelen willen we continueren. Vanuit de Global Goals die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties voelen we zowel verantwoordelijkheid voor inwoners in onze eigen stad als in andere landen, zoals voor de stad San Marcos in Nicaragua waarmee we al langer een bijzondere band onderhouden.
  • Vanuit het oogpunt van 24-uurs VIP-dienstverlening (Vriendelijk, Innovatief & Persoonlijk) gaan we om met onze inwoners. Daarbij hoort een open, transparante en actief communicerende gemeente. We maken inzichtelijk wat we doen en voor wie. Dit past bij het wijkgericht werken, wat ook terugkomt in de wijkspreekuren die onze bestuurders houden.
  • We hebben een moderne, wendbare, integere en dienstbare organisatie nodig. Een gezonde basis en realistische ambities gaan daarbij hand in hand. Om dit te realiseren maken we gebruik van de kansen die digitalisering ons biedt. Deze toekomstgerichte benadering is ook een van de pilaren onder het Huis van de Stad waarvan de plannen in 2020 verder vorm moeten krijgen.

Meerjarig beleidsperspectief

Bestuurlijke samenwerking
De regio biedt kansen aan Helmond. Maar wij dragen ook actief bij aan die regio. Conform onze visie “Helmond, slimme stad als brug naar de toekomst” stellen wij de inhoud voorop, en kijken we op basis van de uitdaging waar zich onze meest natuurlijke samenwerkingspartners bevinden. Goed netwerken biedt ons, vanuit onze prioritaire dossiers, nieuwe kansen. Die zijn (bijvoorbeeld op het vlak van ons verdienvermogen) nodig om Helmond verder te kunnen laten groeien. Bij de nieuwe toekomstvisie van Brainport, de uitvoering van het werkprogramma van de vernieuwde MRE en de gefocuste inzet binnen BrabantStad borgen we de aansluiting met de Helmondse agenda. Daarnaast spelen we in op de (financiële) kansen die ook Den Haag en Brussel bieden.

Global Goals
In het Coalitieakkoord is bepaald dat er stevig ingezet wordt op de uitvoering van de Global Goals. Daarbij ziet Helmond zowel een verantwoordelijkheid voor de inwoners van Helmond als inwoners van andere landen. De steun voor San Marcos, partnerstad in Nicaragua, blijft intact. De ambities op het gebied van Global Goals zullen nader worden ingevuld en verbonden aan bestaande en nieuwe beleidsterreinen. In 2020 moeten deze speerpunten ook zichtbaar worden in de stad.

Dienstverlening
Vanuit onze Helmondse visie op dienstverlening (en klantcontact) leggen we de lat hoog. We streven naar VIP-dienstverlening, waarbij de kenmerken ‘Vriendelijk’, ‘Innovatief en ‘Persoonlijk’ de belangrijkste uitgangspunten zijn. Iedere inwoner en elk bedrijf of instelling moet in al haar dienstverleningscontacten ervaren dat de gemeente Helmond er voor hem of haar is, dat we maatwerk leveren en meedenken waar dat mogelijk is. De behoeften en vragen van de klant staan centraal. Binnen dit streven zijn we sterk toekomstgericht. Dit komt terug in de wens om onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal in te richten. Tegelijkertijd moet onze basis op orde zijn en blijven. Dat houdt in dat de kwaliteit en actualiteit van de gegevens die we als gemeente bijhouden en verstrekken up-to-date moet zijn. Tevens moeten de verschillende onderdelen van de gemeentelijke informatievoorziening nauw op elkaar aangesloten zijn, waarbij de klant telkens ervaart dat hij of zij met één gemeente schakelt.

Communicatie en participatie
Communicatie anno nu is heel anders dan twintig, tien of zelfs vijf jaar geleden. Dat geldt voor de hele samenleving, en dus ook voor de gemeente. Het feit dat vrijwel iedereen aangesloten is op snel internet (wat met glasvezel alleen maar sneller wordt), en onze inwoners vrijwel de gehele dag gebruik maken van een smartphone of tablet vraagt ook een andere houding van de gemeente. Meer en meer vormt digitaal de norm. Dit stelt eisen, maar biedt zeker ook kansen. Door ‘big data’ te verzamelen weten we beter dan ooit wat er leeft in de stad, en dat real-time. Hierop willen we anticiperen. In 2020 maken we een volgende slag in de digitale communicatie naar én van de gemeente, door onze diverse kanalen (social media, web, telefoon en fysieke communicatie) nog beter te koppelen.

De ingezette koers van wijkgericht werken zetten we door. We delen onze kennis en halen informatie op. In dat kader onderhouden we ook sterk contact met de wijkraden. Daarbij staat voorop dat we willen laten zien wat we als gemeente doen, en hiervoor gebruiken we actief onze eigen kanalen. Het verder vormgeven van de richtlijnen achter de Omgevingswet leidt ertoe dat we als gemeente nog meer naast de inwoner komen te staan in de vormgeving van onze stad.

Stadsmarketing
Helmond Marketing zet in op een verdere versterking van haar positie als centrale stadsmarketingorganisatie voor Helmond. Qua thema’s is onze Strategische Agenda daarbij leidend. Als opdrachtgever vinden wij het belangrijk dat Helmond Marketing via aandacht voor belangrijke evenementen (zoals in 2020 het Lucas Gasseljaar) én focus op onze prioritaire ambities bijdraagt aan de branding van de stad. Zelf doen we dit ook, via een versterkte aandacht voor lobby & public affairs.

Integriteit
We blijven actief werken aan bewustwording vanuit het thema 'aandacht voor integriteit'. Jaarlijks organiseren we dilemmatrainingen voor het college en de gemeenteraad. Ook in het ambtelijke traject, waarin directie en management werken aan de organisatiecultuur, is integriteit een blijvend onderwerp. Het integriteitsbeleid zoals dat is vastgesteld, wordt verder verankerd in de organisatie via de bestaande integriteitstrainingen voor alle medewerkers en de onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers.

Organisatie
Om onze ambities samen met de stad te kunnen verwezenlijken, hebben we een moderne, wendbare en dienstbare organisatie nodig. Onze kernnormen geven richting aan de bouw van een dergelijke cultuur. Daarin werken we samen vanuit een gedeelde visie, stellen we – waar nodig – kaders en spelregels én is plaats voor innovatie. Om de ambities van de stad met bijbehorende grote projecten te kunnen uitvoeren, is eveneens een solide basis nodig. Bijvoorbeeld op het vlak van Financiën en ICT. Tegelijkertijd vraagt een gemeente met lef om een organisatie met durf. Bestaande uit medewerkers die zichzelf constant door ontwikkelen. Door soms de ongebaande paden te bewandelen, vergroten we onze eigen kracht. Zeker in dossiers waarop we het verschil willen maken, willen we daarvoor ruimte bieden. Wij verwachten dat het Huis van de Stad onze organisatie straks ook van een boost voorziet, passend bij de uitdagingen waarvoor Helmond als stad staat.

Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partij(en);

  • Metropoolregio Eindhoven
  • NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
  • Enexis Holding NV
  • Glasvezel Helmond B.V.

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

ga terug