Programmabegroting 2020-2023

Overzicht structureel lasten en baten

Conform de gewijzigde BBV-voorschriften wordt inzicht gegeven in hoeverre de begroting ook structureel sluitend is. Daarvoor wordt het begrotingssaldo opgeschoond met incidentele baten en lasten die van invloed zijn op het structurele saldo.


Uit het overzicht blijkt, dat we het eerste, tweede en laatste jaar structureel in evenwicht zijn. In 2022 geeft de tabel een nadelig structureel begrotingssaldo. In de paragraaf weerstandsvermogen komt de ratio structurele exploitatieruimte in 2022 positief uit op 0,4. Dit is te verklaren doordat de structurele reservemutatie van ruim 2,5 miljoen de incidentele baten en lasten opheft waardoor de gemeente Helmond meerjarig structureel in evenwicht is.

Een inventarisatie van deze incidenteIe posten is opgenomen in het overzicht incidentele baten en lasten. In de recente wijziging van de BBV zijn de definities en eisen voor opname van posten in dit overzicht aangescherpt. Dit sluit aan bij onze uitgangspunten in het coalitieakkoord in het kader van een solide financieel beleid, namelijk dat structurele uitgaven ook structureel gedekt worden. Hierop wordt dus nadrukkelijk gestuurd. Het overzicht incidentele baten en lasten is in feite een spiegelbeeld hiervan. Op basis van de voorschriften is het een voorwaarde, dat de posten vanuit inhoud incidenteel van aard zijn en er ook geen fluctuaties zijn in de kosten die voortvloeien uit structurele taken. Ter onderbouwing zijn de posten voorzien van een afzonderlijke toelichting. Wellicht ten overvloede wordt hierbij opgemerkt, dat de wijze van dekking hierbij dus niet relevant is. Het onderstaande overzicht geeft een totaaloverzicht van de incidentele posten, die van invloed zijn op het structurele begrotingssaldo.      

ga terug