Programmabegroting 2020-2023

Meerjarenraming

Meerjarenbegroting

2020

2021

2022

2023

Lasten (excl.stortingen reserves)

01

Veiligheid en handhaving

7.641

7.619

7.515

7.414

02

Werk en inkomen

78.928

78.640

80.296

79.408

03

Zorg en welzijn

59.556

57.881

57.804

57.480

04

Jeugd en onderwijs

48.611

48.711

48.802

48.733

05

Cultuur, toerisme en recreatie

12.685

12.259

12.213

12.175

06

Sport en bewegen

5.824

7.115

7.062

7.582

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

4.776

3.854

2.907

2.656

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

36.608

33.419

21.117

23.277

09

Stedelijke vernieuwing

2.648

2.838

2.727

2.591

10

Verkeer en mobiliteit

2.707

2.776

2.469

2.063

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

16.512

16.765

17.021

17.071

12

Milieu

18.833

18.897

18.895

18.144

13

Bestuur en organisatie

11.644

11.120

12.649

13.436

14

Algemene dekkingsmiddelen

33.743

36.270

38.908

41.129

Totaal lasten

340.715

338.163

330.383

333.159

Baten (excl.onttrekkingen reserves)

01

Veiligheid en handhaving

758

758

654

654

02

Werk en inkomen

39.325

39.325

40.325

40.325

03

Zorg en welzijn

3.566

3.566

3.566

3.566

04

Jeugd en onderwijs

6.069

6.069

6.069

6.069

05

Cultuur, toerisme en recreatie

2.765

2.755

2.754

2.754

06

Sport en bewegen

753

1.156

1.528

1.777

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

246

246

246

246

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

35.250

32.328

20.345

23.053

09

Stedelijke vernieuwing

135

135

135

135

10

Verkeer en mobiliteit

129

129

129

129

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

3.939

3.964

3.964

3.964

12

Milieu

20.949

21.497

21.796

21.796

13

Bestuur en organisatie

1.236

1.395

1.395

1.395

14

Algemene dekkingsmiddelen

216.554

218.600

221.098

225.275

Totaal baten

331.674

331.922

324.004

331.137

Resultaat programma's

-9.042

-6.241

-6.379

-2.021

Verrekeningen met reserves

Stortingen in reserves

204

24

13

7

Onttrekkingen aan reserves

9.246

6.546

6.392

3.461

Totaal verrekeningen met reserves

9.042

6.521

6.379

3.454

Totaal resultaat programma's

0

280

0

1.433