Programmabegroting 2020-2023

Programma 03: Zorg en welzijn

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000/ - = negatief)

Rekening

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

53.447

40.984

59.556

57.881

57.804

57.480

Baten

3.085

3.533

3.566

3.566

3.566

3.566

Saldo

-50.361

-37.451

-55.990

-54.315

-54.238

-53.914

Verrekening met reserves

Storting

2.879

Onttrekking

2.594

1.342

2.129

342

342

22

kolomhoogte aanpassen

Saldo

-50.646

-36.108

-53.861

-53.973

-53.895

-53.891

In onderstaande tabel is een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt.

(bedragen x € 1.000/ - = negatief)

Specificatie per hoofdproduct

2020
Lasten

2020
Baten

2020
Saldo

640

Sociale Netwerken

774

-774

642

Basisvoorzieningen accommodaties

2.932

1.322

-1.610

673

Basisvoorzieningen overig

1.778

-1.778

674

Maatschappelijke ondersteuning

5.156

971

-4.185

675

Specialistische ondersteuning

4.412

170

-4.243

677

Sociaal innovatief fonds

1.264

1.144

-120

690

Wmo individuele voorzieningen

4.218

485

-3.733

695

Wmo persoonlijke ondersteuning

38.972

1.603

-37.369

700

Wmo subsidieregelingen

40

-40

720

Lijkbezorging

9

-9

Totaal

Zorg en welzijn

59.556

5.695

-53.861

ga terug