Programmabegroting 2020-2023

Budgettair kader

In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gegeven van alle beschikbare middelen en de inzet hiervan voor onontkoombare ontwikkelingen en beleidsintensiveringen. Het vertrekpunt is de door uw raad vastgestelde Programmabegroting 2019 waarin de ambities uit het Coalitieakkoord meerjarig financieel tot en met 2022 zijn verwerkt en is geactualiseerd met de wijzigingen die via de Berap en afzonderlijke raadsvoorstellen aan u zijn voorgelegd.

De actualisatie van het budgettair kader leidt tot het volgende budgettaire beeld:


Toelichting
Het startpunt van het budgettair kader is het saldo van de vorige begroting. Aangezien de meerjarenbegroting in 2019 sluitend was, is dit saldo € 0 voor alle begrotingsjaren.

Beschikbare ruimte: Ruimte ontstaat enerzijds door externe ontwikkelingen, zoals het gemeentefonds en anderzijds door meevallers of het vrijmaken van budgetten. In paragraaf 2.3 is een specificatie en een toelichting opgenomen van de beschikbare ruimte.

Besteding beschikbare ruimte ten behoeve van onontkoombare ontwikkelingen: onderscheid wordt gemaakt in onontkoombare knelpunten, beleidsintensiveringen en overige technische mutaties. Een toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 2.4.

In het saldo programmabegroting 2020- 2023 zijn alle ontwikkelingen verwerkt, waarna het saldo meerjarig sluitend is met een positief saldo van € 1,4 miljoen in 2023.