Programmabegroting 2020-2023

Investeringen

De onderstaande investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2020 worden opgenomen in het Investeringsprogramma 2020 (verder IVP). De investeringsvoorstellen m.b.t. de jaren daarna komen op de lijst met "kansrijke investeringen", de hieruit volgende kapitaallasten zijn bij deze begroting wel volledig en meerjarig gedekt. Definitieve besluitvorming hierover vindt pas plaats nadat de voorstellen uitgewerkt zijn ten tijde van de Voorjaarsnota 2020.

Ten opzichte van de kansrijke investeringen die in de begroting 2019 voor de jaarschijf 2020 waren opgenomen, zijn een tweetal nieuwe investeringen toegevoegd:

  • Wijkontwikkelingsplannen € 1 miljoen in 2020 en latere jaren PM. Deze middelen worden ingezet voor de revitalisering van wijken, waarbij gestart zal worden met Helmond-Oost en Helmond-Noord;
  • Cacaofabriek/museum € 400.000.

Toelichtingen op de investeringen uit het IVP zijn te vinden in de desbetreffende programma's.

Bij de begrotingen 2018 en 2019 zijn de onderstaande investeringen reeds vastgesteld. Uitzondering daarop is de investering Programma onderwijshuisvesting deze is vastgesteld voor de periode 2018-2022 en voor de ophoging fase 1 is in de jaarschijf 2023 € 3,25 miljoen opgenomen welke in deze begroting aanvullend wordt vastgesteld. De nieuwe investeringen voor de wijkontwikkelingsplannen en cacaofabriek/museum in 2020 en de jaarschijf 2023 voor het IHP (totale lasten € 4,65 miljoen) worden gedekt uit de eerder genoemde incidentele middelen van € 13,7 miljoen.